VEDTEKTER

Vedtekter for Bergen Country Music Club

Kapittel 1 Grunnregler
Kapittel 2 Medlemskap og kontingent
Kapittel 3 Årsmøte
Kapittel 4 Styret
Kapittel 5 Medlemsmøter / Klubbkvelder
Kapittel 6 Generelle bestemmelser for klubben


BERGEN COUNTRY MUSIC CLUB (BCMC) ble formelt etablert etter valg av styre på klubbens stiftelsesmøte – den 13/10 2014. BCMC er en selvstendig interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn.


KAP. 1 GRUNNREGLER


§ 1-1 FORMÅL
BCMC er en medlemsklubb basert på musikk og musikkinteresse i country musikken. BCMC vil etablere faste klubbkvelder med musikkunderholdning som refererer til det overnevnte. BCMC vil bestrebe seg på å ”fange inn” musikere, medlemmer og publikum med interesse for musikken og atmosfæren rundt country musikken. BCMC skal være en aktiv pådriver for å øke musikkinteressen både internt i klubben, og eksternt i Bergensområdet.


§ 1-2 ORGANISASJON
Årsmøtet er BCMCs øverste myndighet. Styret leder foreningen etter retningslinjer gitt av årsmøtet.


KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT


§ 2-1 MEDLEMSKAP
Alle kan bli medlemmer i BCMC mot betaling av årlig medlemskontingent..


§ 2-2 FIRMAMEDLEMSKAP/STØTTEMEDLEMSKAP
Lag/foreninger, bedrifter og offentlige instanser kan tegne støttemedlemskap i BCMC. Firmamedlemmer/støttemedlemmer har ikke stemmerett.


§ 2-3 ÆRESMEDLEM
En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Bergen Country Music Club når en har utført et langvarig og ekstra godt arbeid for klubben.

Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter, og får gratis adgang til BCMCs arrangementer.

Medlemmer kan foreslå et æresmedlem, styret fatter vedtak.


§ 2-4 VALGBARHET
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd. Støttemedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv.


§ 2-5 KONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av styret. Kontingenten innkreves av styret og gjelder for ett kalenderår.


KAP. 3 ÅRSMØTE


§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøte er beslutningsdyktig med frammøtt antall stemmeberettigete medlemmer. Årsmøtet godkjenner observatører til stede uten tale- og stemmerett. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Årsmøtet kan oppnevne en møteleder fra alle typer medlemskap.


§ 3-2 TIDSPUNKT OG INNKALLING
Ordinært årsmøte gjennomføres 1-en gang pr. år, som skal følge kalenderåret. Ordinært årsmøte skal da heretter holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen med saksliste og saksdokumenter sendes på mail/legges ut på Facebook senest 2-to uker før årsmøtet finner sted.


§ 3-3 KONSTITUERING
Årsmøtet åpnes av styrets leder, som konstituerer møtet ved å lede valgene av 2 møteledere, 1 sekretær, 2 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere.


§ 3-4 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL
Årsmøtet ledes av de valgte møtelederne. Det føres protokoll over alle fremkomne forslag og vedtak ved den valgte sekretæren med. Møteprotokollen underskrives av møteleder og de 2 valgte protokollunderskriverne.


§ 3-5 ÅRSMØTESAKER
Følgende saker skal behandles av ordinært årsmøte:
- Årsberetning
- Regnskap med revisjonsberetning for godkjenning
- Innkomne forslag
- Budsjett
- Handlingsplan
- Valg


§ 3-6 FORSLAG
Saker til årsmøtet fremmes skriftlig av medlemmene og/eller styret, og skal være styrets leder i hende senest 2 - to uker før møtet.


§ 3-7 VALG OG OPPNEVNING


Årsmøtet velger:
a. Styre:
-
Leder
- 3-5 øvrige styremedlemmer
- 2 varamedlemmer
Styret konstituerer seg selv.

b. Valgkomite:
- Leder
- 1 medlem
- 1 varamedlem
Valgkomiteen velges etter innstilling fra styret.
Funksjonstid for alle verv er 2 år.


Årsmøtet oppnevner:
-
Revisor


§ 3-8 AVSTEMNING
Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall. Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall.


§ 3-9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret, årsmøtet eller minst ¼ del av stemmeberettigete medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal finne sted innen 8 - åtte uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene senest 2 - to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen og er oppført på utsendt dagsorden. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med frammøtt antall stemmeberettigete medlemmer..


KAP. 4 STYRET


§ 4-1 STYRETS MANDAT
Styret har ansvar og myndighet til å ivareta medlemmenes interesser i samsvar med formålsparagrafen for klubben. Styret skal lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ. Det skal gjennomføres minimum 2 styremøter pr. år, med protokoll.


§ 4-2 SAMMENSETNING
Styret består av 4-6 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme.


§ 4-3 STYRETS OPPGAVER
a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og handlingsplan.
b) Fremme forslag til handlingsplan og budsjett for årsmøtet.
c) Ivareta kontakt og samarbeid med enkeltmedlemmer og grupper i tråd med foreningens formål og handlingsplan.
d) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige instanser.
e) Motivere til, og styrke samarbeidet med andre kulturorganisasjoner.
f) Forberede og fremme saker og gi sin innstilling til årsmøtet.
g) Nedsette komiteer for å ivareta nærmere definerte oppgaver, og utarbeide mandat for disse.
h) Fatte vedtak i konflikter i foreningen dersom disse ikke lar seg løse på annen måte. Et slikt vedtak vil være bindende for begge parter.
i) Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.
j) Holde oversikt over organisasjonens engasjement i andre organisasjoner, stiftelser m.v.
k) Styret fastsetter selv nærmere retningslinjer for sitt arbeid, og kan opprette og delegere myndighet til underutvalg.


§ 4-4 STYREMØTER
Styrets leder har ansvar for innkalling til styremøtene. Det skal også holdes møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer møter etter innkalling. Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen legges frem for godkjenning i påfølgende møte.


Kapittel 5 Medlemsmøter / Klubbkvelder Klubbkveldene arrangeres helst den tredje onsdag i månedene Januar – Februar – Mars – April – Mai – Juni – August - September – Oktober – November – Desember.

Klubbsted er for tiden DYVEKES i Hollendergaten.

Klubben bør arrangere minst ett større arrangement per år, hvor flere grupper spiller. Minst halvparten av disse gruppene skal velges ut blant de gruppene som bidrar positivt gjennom året på klubbkveldene.


KAPITEL 6. GENERELLE BESTEMMELSER FOR BCMC


§6-1 EKSKLUSJON
Årsmøtet er det eneste organ som kan ekskludere medlemmer fra klubben. Det må være 2/3 flertall, av frammøtte stemmeberettigete medlemmer, for å iverksette dette.


§6-2 UTMELDING
Medlemmer kan melde seg ut av klubben, når som helst, med omgående virkning. Dette må skje skriftlig til klubbens styre.


§6-3 TERMINERING
Årsmøtet er det eneste organ som kan beslutte klubben terminert. Det må være 2/3 flertall, av frammøtte stemmeberettigete medlemmer, for å iverksette dette Årsmøtet bestemmer med simpelt flertall, hvor klubbens midler skal plasseres.